Instytut Spraw Społecznych

O Instytucie

W jego murach można uzyskać kwalifikacje z pracy socjalnej oraz zarządzania w służbach społecznych. W Instytucie Spraw Społecznych pracuje wykwalifikowana kadra naukowa. Pracownicy Instytutu prowadzą badania naukowe oraz publikują prace z zakresu pedagogiki społecznej, pedagogiki pracy, rynku pracy, pracy socjalnej, gerontologii, pomocy i integracji społecznej, rodzinnej opieki zastępczej nad dzieckiem, działań instytucjonalnych wokół problemów i kwestii społecznych oraz edukacji.

Praca socjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Ukończenie kierunku upoważnia do objęcia stanowiska pracownika socjalnego (zawód regulowany zarezerwowany tylko dla absolwentów kierunku praca socjalna). Zawód ten gwarantuje niezwykle interesującą pracę z drugim człowiekiem lub określonymi grupami społecznymi. Oferuje wiedzę z zakresu pedagogiki, polityki społecznej, prawa, psychologii, socjologii.

 

Praca po studiach 

Absolwent jest przygotowany do pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, zakładach karnych, ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym.

 

Praca socjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

O kierunku

Program kształcenia pracy socjalnej ma charakter innowacyjny, dostosowany do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego i rynku pracy, kształtujący u studentów takie kompetencje jak komunikatywność, samodzielność i kreatywność.
W ramach kierunku oferowane są specjalności: organizator usług społecznych, praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową, praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną, koordynator pomocy postpenitencjarnej.

 

Praca po studiach 

Absolwent może pracować w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej typu: ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej, w instytucjach integracji społecznej, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w podmiotach realizujących zadania z obszaru zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w szpitalach, zakładach karnych, w organizacjach pozarządowych.

Program wykładów i warsztatów

9.00–9.30

wykład „Zawód: pracownik socjalny”

mgr Elżbieta Mirewska | Instytut Spraw Społecznych

dołącz do spotkania

 

9.30–10.00
wykład „Problematyka Płodowego Zespołu Alkoholowego”
dr Marek Banach | Instytut Spraw Społecznych
dołącz do spotkania

 

10.00–10.15
prezentacja Katedry Gerontologii Społecznej i Pedagogiki Pracy
| Instytut Spraw Społecznych
dołącz do spotkania

 

10.15–10.30
prezentacja Katedry Profilaktyki Problemów Społecznych
| Instytut Spraw Społecznych
dołącz do spotkania

 

10.30–10.45
prezentacja Katedry Etyki i Polityki Społecznej
| Instytut Spraw Społecznych
dołącz do spotkania

 

10.45–11.00
prezentacja Katedry Pomocy Postpenitencjarnej i Aktywizacji Zawodowej
| Instytut Spraw Społecznych
dołącz do spotkania

 

11.00–11.30

wykład „Instytucjonalne formy wsparcia w pomocy postpenitencjarnej”

dr Gertruda Wieczorek | Instytut Spraw Społecznych

dołącz do spotkania

 

 

11.30–11.45

prezentacja „Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej”

| Instytut Spraw Społecznych

dołącz do spotkania

 

11.45–12.00

prezentacja „Studenckie Koło Naukowe Wolontariatu”

| Instytut Spraw Społecznych

dołącz do spotkania

 

 

12.00–13.00

wykład „Działalność praktyczna studentów Pracy Socjalnej – dobre praktyki”

| Instytut Spraw Społecznych

dołącz do spotkania

DANE KONTAKTOWE

Instytut Spraw Społecznych

Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
iss@up.krakow.pl

 

strona internetowa