Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

O Instytucie

Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie obchodzi w tym roku 10-lecie działalności. Obszary dydaktyczne i naukowe są ściśle powiązane ze współpracą z otoczeniem: z organizacjami zajmującymi się sprawami społecznymi, ze służbami mundurowymi oraz z jednostkami z obszaru zarządzania. Kadrę naukowo-dydaktyczną reprezentują osoby prowadzące badania interdyscyplinarne – realizując zarówno projekty ogólnopolskie, jak i międzynarodowe. Współpraca z jednostkami ministerialnymi, wojewódzkimi, powiatowymi oraz z mniejszymi organizacjami i stowarzyszeniami pozwala na projektowanie planów i programów studiów odpowiadających zapotrzebowaniu rynku pracy. Kooperacja z licznymi interesariuszami zewnętrznymi umożliwia skierowanie studentów i studentek na praktyki w miejscach, w których absolwenci mogą liczyć na realne zatrudnienie i satysfakcjonującą pracę, zgodną z ukończonym kierunkiem studiów.

 

Ze względu na ścisłą współpracę z otoczeniem zewnętrznym – czas studiowania w Instytucie ma bardzo interesującą formę: studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w podejmowanych działaniach wraz z nauczycielami akademickimi, realizacji indywidualnych i grupowych projektów w ramach prężnie działających kół naukowych oraz realizacji praktyk i wolontariatu w ciekawych miejscach, z którymi Instytut zawarł porozumienia na realizację praktyk przez instytutową społeczność.

 

W ofercie edukacyjnej Instytutu, oprócz studiów pierwszego i drugiego stopnia, znajdują się dwie specjalizacje, uruchomione w oparciu o udzielone Zgody Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, specjalizacja drugiego stopnia w zawodzie pracownik socjalny) oraz trzy kierunki studiów podyplomowych, pozwalających na zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności z obszaru wsparcia dziecka i rodziny wieloproblemowej, metodyki i metodologii pracy socjalnej oraz pracy socjalnej z uchodźcami.

 

Instytut mieści się w samodzielnym budynku, otoczonym zielenią, co bardzo dobrze wpływa na studiowanie. Sale dydaktyczne są wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, a w budynku funkcjonuje biblioteka instytutowa, w której księgozbiorze znajduje się literatura niezbędną do procesu studiowania. Wygodna strefa studenta wyposażona w niezbędny sprzęt kuchenny sprzyja budowaniu relacji i rodzinnej atmosferze.

 

„Atmosfera pomiędzy nauczycielami akademickimi a studentami sprzyja poszerzaniu horyzontów oraz nabywaniu nowych doświadczeń, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i społecznej” – słowa jednej z naszych absolwentek, mamy nadzieję, zachęcą kandydatów do studiowania kierunków prowadzonych w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego.

Praca socjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Kierunek praca socjalna daje uprawnienia do zajmowania stanowiska pracownika socjalnego w różnych instytucjach społecznych. Realizując kierunek na studiach pierwszego stopnia, można go kontynuować na studiach magisterskich – w ramach dodatkowych specjalności (praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową, praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną, organizator usług społecznych, koordynator pomocy postpenitencjarnej).

 

Praca w zawodzie pracownika socjalnego daje szerokie możliwości rozwoju: na podstawie jasnych wytycznych ministerialnych można realizować specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej uprawniającą do kierowania instytucjami pomocy społecznej oraz specjalizację drugiego stopnia w zawodzie pracownik socjalny, dającą dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Uzupełnienie stanowią również studia podyplomowe z metodyki pracy socjalnej. Zarówno studia drugiego stopnia, jak i specjalizacje (na podstawie zgody Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej) i studia podyplomowe są prowadzone przez specjalistów, praktyków zatrudnionych w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego.

 

Praca po studiach 

Absolwent może podjąć pracę w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, jest również przygotowany do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym.

 

 

Praca socjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

O kierunku

Kierunek praca socjalna na studiach drugiego stopnia daje uprawnienia do zajmowania stanowiska pracownika socjalnego w różnych instytucjach społecznych. W ramach kierunku oferowane są specjalności, które gwarantują szerokie możliwości zawodowe, są to: praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową, praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną, organizator usług społecznych, koordynator pomocy postpenitencjarnej.

 

Kandydatem na te czterosemestralne studia może być zarówno absolwent studiów praca socjalna (licencjat), jak i absolwent innego kierunku, związanego z pedagogiką, politologią, naukami o rodzinie. Realizacja studiów po innym kierunku jest możliwa poprzez zastosowanie innowacyjnego bloku w postaci zajęć uzupełniających dla absolwentów kierunków innych niż praca socjalna.

 

Absolwent posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu asystent rodziny.

 

Praca po studiach 

Absolwent może podjąć pracę w: jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i domach pomocy społecznej. Jednostkami gwarantującymi zatrudnienie są ponadto: regionalne ośrodki polityki społecznej i domy pomocy społecznej (profil dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie lub niepełnosprawnych fizycznie), ośrodki wsparcia dziennego, dzienne domy pobytu i środowiskowe domy samopomocy, centra usług społecznych, regionalne ośrodki polityki społecznej, zakłady karne, areszty śledcze, służba kuratorska, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się pomocą postpenitencjarną.

Program wykładów i warsztatów

9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoiska 11,12)

  • „Czym się to je” – czyli, jak wyglądają studia w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – wywiady ze studentami i pracownikami
  • Dlaczego współpraca z otoczeniem jest najważniejsza? Co dzięki niej uzyskujemy już w trakcie studiów?
  • Przestrzeń wymiany myśli ze studentami kierunków licencjackich w Instytucie
  • Koła naukowe – jako przestrzeń do realizacji pasji i zainteresowań – prezentacja dziesięcioletniej działalności studentów

DANE KONTAKTOWE

Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
iss@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego