Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny

O Instytucie

W Instytucie Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny zatrudnionych jest około 30 pracowników zajmujących się działalnością naukową oraz kształceniem studentów. Instytut prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz studia podyplomowe.

 

W skład Instytutu wchodzą 4 katedry: Katedra Pedagogiki Rodziny, Katedra Historii Oświaty i Wychowania, Katedra Teorii i Filozofii Wychowania, Katedra Metodologii Badań Społecznych i Pedagogicznych.

 

W Instytucie działają studenckie koło naukowe, prowadzone są działania wolontariackie, dodatkowe kursy, konferencje szkoleniowe oraz wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Istnieje także możliwość wymiany doświadczeń ze studentami zagranicznymi, którzy studiują w Instytucie.

 

Aktualnie trwają prace nad nowymi kierunkami w ramach studiów pierwszego stopnia: pedagogiką rodziny, resocjalizacją z penitencjarystyką oraz nowymi specjalnościami.

Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Kierunek pedagogika przeznaczony jest dla osób zainteresowanych całożyciową edukacją oraz pracą z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi. W ramach realizowanego kierunku studiów na pierwszym stopniu oferujemy różne specjalności: pedagogikę społeczno-opiekuńczą, promocję zdrowia i profilaktykę uzależnień oraz resocjalizację i profilaktykę społeczną.

 

Praca po studiach 

Absolwent posiada, w zależności od ukończonej specjalności, przygotowanie do pełnienia roli zawodowej: pedagoga, andragoga, wychowawcy w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych, instytucjach pieczy zastępczej, służbie więziennej, ośrodkach readaptacji społecznej, animatora czasu wolnego, pedagoga animacji kulturalnej, specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, wykładowcy na kursach (eduaktor, trener), opiekuna w ośrodkach dla cudzoziemców, placówkach dla samotnych matek, klubach integracji społecznej, schroniskach dla bezdomnych, specjalisty profilaktyki społecznej w centrach pomocy rodzinie, w strukturach prewencyjnych policji.

 

 

Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

O kierunku

Absolwent posiada przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i teoretyczno-praktyczne przygotowanie pedagogiczne. W ramach realizowanego kierunku studiów na drugim stopniu oferujemy różne specjalności: pedagogikę społeczno-opiekuńczą i terapię pedagogiczną (nauczycielska), resocjalizację z penitencjarystyką (nauczycielska). W przygotowaniu również inne specjalności.

 

W zależności od wybranej specjalności absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w różnych obszarach działalności edukacyjnej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach i placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, w państwowej i samorządowej administracji oświatowej, placówkach kształcenia ustawicznego, a także w instytucjach profilaktyki społecznej. Absolwent, w zależności od specjalności, jest przygotowany do pracy jako nauczyciel-pedagog, nauczyciel-terapeuta pedagogiczny, nauczyciel-wychowawca.

 

Praca po studiach 

Absolwent kierunku pedagogika, wybierając specjalizację społeczno-opiekuńczą i terapii pedagogicznej może pracować między innymi: w szkołach, placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwent kierunku pedagogika, wybierając specjalizację resocjalizacja z penitencjarystyką jest przygotowany do pełnienia roli zawodowej: nauczyciela-pedagoga we wszystkich typach szkół, w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych; nauczyciela-wychowawcy w ośrodkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych, opiekuńczych i penitencjarnych.

Program wykładów i warsztatów

9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Głowna (stoisko 25)

  • prezentacja prowadzonych w Instytucie kierunków i specjalności, informacje o przebiegu procesu rekrutacji
  • możliwość rozmowy z prowadzącymi zajęcia w Instytucie, studentami, przedstawicielami Koła Naukowego „Nauczyciel z pasją”
  • quizy i ćwiczenia dotyczące kompetencji i predyspozycji
  • zapisy na warsztaty „Typy zachowań komunikacyjnych, dbanie o granice własne i innych, zaufanie” oraz „Sytuacje konfliktowe oraz ich rozwiązywanie”, a także na spotkanie z przedstawicielami Koła Naukowego „Nauczyciel z pasją”
  • zapisy na warsztaty integracyjne: „Ukryta misja nauczyciela” prowadzone przez członków Koła Naukowego „Nauczyciel z pasją”

| Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny

 

9.30–9.50
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 239
spotkanie z przedstawicielami Koła Naukowego „Nauczyciel z pasją”
przedstawiciele Koła Naukowego „Nauczyciel z pasją” | Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny
(zapisy przy stoisku Instytutu Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny, liczba miejsc: 15)

[Studia to nie tylko nauka w ramach zajęć dydaktycznych. Poszerzać wiedzę i umiejętności można również angażując się w działalność kół naukowych! To niepowtarzalna okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności organizacyjne oraz rozwinąć kompetencje, które przydadzą się w życiu zawodowym. Aktywność w kołach naukowych to również możliwość wzięcia udziału w międzynarodowych projektach, współpracy z ciekawymi ludźmi oraz rozwinięcia warsztatu naukowo-badawczego. W trakcie spotkania będzie można dowiedzieć się, jakie działania i aktywności podejmują członkowie Koła Naukowego „Nauczyciel z pasją”. Przedstawiciele Koła zaprezentują realizowane projekty międzynarodowe oraz inne działania, a także przedstawią korzyści z członkostwa w Kole i możliwości włączenia się w jego działania.]

 

10.00–10.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 120
warsztaty „Typy zachowań komunikacyjnych, dbanie o granice własne i innych, zaufanie”
(zapisy przy stoisku Instytutu Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny, liczba miejsc: 15)
studentki trzeciego roku pedagogiki społeczno-opiekuńczej | Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny

[Komunikowanie się to jedna z najważniejszych umiejętności interpersonalnych. Warto wiedzieć, że nie wszystkie zachowania komunikacyjne sprzyjają budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, z zachowaniem jednoczesnego szacunku do siebie i swoich potrzeb. Podczas warsztatów będzie można dowiedzieć się, jakie są podstawowe zachowania komunikacyjne oraz co zrobić, by dbać o granice własne i innych. Poruszony zostanie również temat zaufania jako podstawy dla wartościowej relacji z drugim człowiekiem.]

 

10.30–11.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 239
warsztaty integracyjne „Ukryta misja nauczyciela”
(zapisy przy stoisku Instytutu Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny, liczba miejsc: 15)
przedstawiciele Koła Naukowego „Nauczyciel z pasją” | Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny
[Wzajemne poznanie i dobre relacje z innymi to podstawa dobrze funkcjonującej grupy, a w konsekwencji – efektywnej współpracy. Wiedzą o tym wszyscy dobrzy nauczyciele. Warsztaty integracyjne to okazja do bliższego poznania być może przyszłych koleżanek i kolegów z czasów studiów. Podczas spotkania będzie można wziąć udział w ćwiczeniach związanych z pierwszym etapem funkcjonowania grupy, a także dowiedzieć się, co kryje się za hasłem „Ukryta misja nauczyciela”.]

 

 

12.00–12.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 120
warsztaty „Sytuacje konfliktowe oraz ich rozwiązywanie”
(zapisy przy stoisku Instytutu Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny, liczba miejsc: 15)
studentki trzeciego roku pedagogiki społeczno-opiekuńczej | Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny

[Konflikty to integralny element funkcjonowania każdego człowieka w różnych grupach społecznych. Prędzej czy później każdy się z nimi zmierzy. Konfliktów nie warto unikać, warto natomiast dowiedzieć się więcej o ich mechanizmach oraz sposobach radzenia sobie z nimi. Podczas warsztatów będzie można dowiedzieć się o czym są konflikty oraz w jaki sposób je rozwiązywać.]

DANE KONTAKTOWE

Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny

Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 414
telefon 12 662 65 99
telefon 12 662 66 00
ipswr@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny