Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

O Instytucie

Korzenie Instytutu Pedagogiki Specjalnej sięgają 1964 roku, kiedy w Katedrze Pedagogiki Eksperymentalnej, odbyła się pierwsza rekrutacja na studia w zakresie pedagogiki specjalnej. Dzięki szybkiemu rozwojowi naukowemu w 1974 roku wyodrębniony został Zakład Pedagogiki Specjalnej, który następnie przekształcił się w Katedrę, a w 2011 roku w Instytut Pedagogiki Specjalnej. W roku 2022 nazwa została zmieniona na Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli. Obecnym Dyrektorem Instytutu jest dr hab. Joanna Łukasik, prof. UP.

 

W Instytucie od 18 lat działa Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej, które organizuje: „Mikołajki Integracyjne” dla dzieci ze szkół specjalnych, „Dzień Autyzmu”, studencki wolontariat, a także wydaje czasopismo „Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej”.

 

W ramach Instytutu działa teatr „Inter Pares”, zrzeszający studentów i uczniów z placówek specjalnych. Co roku odbywa się również „Festiwal Nauki i Sztuki”, podczas którego nasi studenci prowadzą warsztaty dla dzieci.

Pedagogika specjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie)

Specjalności:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • logopedia
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • terapia pedagogiczna
 • pedagogika resocjalizacyjna

 

O kierunku

Absolwent specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) jest przygotowany do:

 • prowadzenia oceny poziomu funkcjonowania uczniów objętych kształceniem specjalnym;
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i rewalidacyjnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną;
 • świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapeutycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców i nauczycieli.

Absolwent specjalności terapia pedagogiczna jest przygotowany do:

 • konsultacji, współorganizowania i koordynowania edukacji włączającej w placówkach, w których przebywają dzieci/uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;
 • przeprowadzania i opracowywania diagnozy zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym oraz trudności w uczeniu się;
 • projektowania terapii dzieci/uczniów z trudnościami w uczeniu się.

 

Absolwent specjalności wczesne wspomaganie rozwoju jest przygotowany do:

 • diagnozowania zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym małego dziecka;
 • projektowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • wspierania rodziców w wychowaniu i rehabilitacji małego dziecka z zaburzonym rozwojem;
 • współdziałania w zespołach interdyscyplinarnych w planowaniu, organizowaniu i koordynowaniu procesu wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Absolwent specjalności logopedia jest przygotowany do:

 • prowadzenia diagnozy logopedycznej;
 • prowadzenia zajęć z profilaktyki i terapii logopedycznej;
 • prowadzenia porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji i eliminowania zaburzeń mowy;
 • współdziałania w zespołach interdyscyplinarnych w planowaniu, organizowaniu i koordynowaniu procesu terapii dziecka/ucznia z zaburzoną komunikacją językową.

 

Absolwent specjalności pedagogika resocjalizacyjna jest przygotowany do:

 • prowadzenia działań profilaktycznych zarówno w instytucjach publicznych, jak i organizacjach trzeciosektorowych;
 • prowadzenia oddziaływań resocjalizujących w środowisku otwartym i zamkniętym;
 • stosowania nowoczesnych metod, technik i narzędzi pracy z osobami niedostosowanymi społecznie zachowując najwyższe standardy metodologiczne i etyczne;
 • prowadzenia diagnozy psychopedagogicznej i kryminologicznej;
 • projektowania i realizowania profilaktyki społecznej we współpracy międzysektorowej;
 • jest przygotowany do podjęcia studiów w ramach szkoły doktorskiej w zakresie pedagogiki oraz kierunków pokrewnych.

 

Praca po studiach

Absolwent specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) uzyskuje uprawnienia pedagoga specjalnego, nauczyciela osób z niepełnosprawnością intelektualną w:

 • przedszkolach i szkołach: ogólnodostępnych, specjalnych, integracyjnych/włączających;
 • ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych;
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych;
 • świetlicach szkolnych, internatach;
 • stowarzyszeniach i fundacjach.

Absolwent specjalności terapia pedagogiczna uzyskuje uprawnienia pedagoga specjalnego – specjalisty terapii pedagogicznej. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć:

 • korekcyjno-kompensacyjnych;
 • rewalidacyjnych w placówkach specjalnych;
 • rewalidacji indywidualnej w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych/włączających;
 • terapeutycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, specjalistycznych, świetlicach terapeutycznych.

Absolwent specjalności wczesne wspomaganie rozwoju uzyskuje uprawnienia pedagoga specjalnego – specjalisty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w:

 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczych;
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rehabilitacji, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
 • przedszkolach, klubach malucha, żłobkach prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

Absolwent specjalności logopedia uzyskuje uprawnienia pedagoga specjalnego i nauczyciela-terapeuty, specjalisty – logopedy w zakresie diagnozy, korygowania i profilaktyki wad mowy dzieci, młodzieży/dorosłych w:

 • placówkach edukacyjno-wychowawczych, przedszkolach i szkołach: ogólnodostępnych, specjalnych, integracyjnych/włączających;
 • placówkach wczesnego wspomagana rozwoju;
 • placówkach ochrony zdrowia.

Absolwent specjalności resocjalizacja uzyskuje kwalifikacje do pełnienia ról zawodowych w zakresie:

 • pedagoga specjalnego w pracy z dziećmi i młodzieżą zdemoralizowaną i zagrożoną niedostosowaniem bądź wykluczeniem społecznym;
 • wychowawcy penitencjarnego w zakładach karnych i aresztach śledczych wszystkich rodzajów;
 • kuratora sądowego (społecznego i po aplikacji kuratorskiej – zawodowego);
 • wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 • zakładach poprawczych;
 • schroniskach dla nieletnich;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych i wsparcia dziennego;
 • pedagoga w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • poradniach uzależnień;
 • izbach dziecka;
 • pogotowiach opiekuńczych;
 • ośrodkach wsparcia rodzin;
 • funkcjonariusza policji, wojska, straży miejskiej i pokrewnych służb;
 • opiekuna w placówkach typu interwencyjnego;
 • streetworkera i partyworkera;
 • edukatora społecznego i młodzieży niedostostosowanej społecznie (przygotowanie pedagogiczne);
 • pracownika organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką społeczną.

Program wykładów i warsztatów

12.00–12.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 111N
warsztaty „Jak wytresować wewnętrznego smoka – emisja głosu dla nauczycieli”
mgr Jacek Milczanowski | Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

 

12.30–13.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 111N
warsztaty „Jak wytresować wewnętrznego smoka – emisja głosu dla nauczycieli”
mgr Jacek Milczanowski | Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

DANE KONTAKTOWE

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 110
telefon 12 662 66 36
ips@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli