Instytut Nauk o Wychowaniu

O Instytucie

W Instytucie Nauk o Wychowaniu zatrudnionych jest ponad 30 pracowników zajmujących się działalnością naukową oraz kształceniem studentów. Instytut prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz studia podyplomowe.

 

W trosce o jak najlepszy rozwój naszych studentów oraz dbałość o ich kompetencje zawodowe, w Instytucie działa studenckie koło naukowe, prowadzone są działania wolontaryjne, dodatkowe kursy oraz konferencje szkoleniowe. W skład Instytutu wchodzi 5 katedr: Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, Katedra Dydaktyki i Metodologii Badań Edukacyjnych, Katedra Podstaw Pedagogiki, Katedra Nauk o Rodzinie i Profilaktyki Społecznej, Katedra Metodologii i Interdyscyplinarnych Badań Edukacyjnych oraz Centrum Kształcenia Zdalnego i Laboratorium Mikroprocesów Edukacji.

Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Kierunek pedagogika przeznaczony jest dla osób zainteresowanych całożyciową edukacją, oraz pracą z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi. W ramach realizowanego kierunku studiów na pierwszym stopniu oferujemy różne specjalności: pedagogikę społeczno-opiekuńczą; promocję zdrowia i profilaktykę uzależnień oraz resocjalizację i profilaktykę społeczną.

 

Praca po studiach 

Absolwent posiada, w zależności od ukończonej specjalności, przygotowanie do pełnienia roli zawodowej: pedagoga, andragoga, wychowawcy w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, instytucjach pieczy zastępczej, służbie więziennej, ośrodkach readaptacji społecznej, pedagoga animacji kulturalnej, specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, opiekuna w ośrodkach dla cudzoziemców, placówkach dla samotnych matek.

 

Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

O kierunku

Absolwent posiada przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i teoretyczno - praktyczne przygotowanie pedagogiczne. W ramach realizowanego kierunku studiów na drugim stopniu oferujemy różne specjalności: pedagogikę społeczno-opiekuńczą i terapię pedagogiczną (nauczycielska), edukację dorosłych z coachingiem (nauczycielska), resocjalizację z penitencjarystyką (nauczycielska).

W zależności od wybranej specjalności absolwent jest przygotowany do roli zawodowej: nauczyciela-pedagoga szkolnego, nauczyciela terapeuty pedagogicznego,  nauczyciela – wychowawcy, nauczyciela dorosłych, organizatora kształcenia.

 

Praca po studiach 

Absolwent kierunku pedagogika, wybierając specjalizację społeczno-opiekuńczą i terapii pedagogicznej może pracować m.in.: w szkołach, placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Absolwent kierunku pedagogika, wybierając specjalizację edukację dorosłych z coachingiem może znaleźć zatrudnienie m.in.: w placówkach kształcenia ustawicznego, szkołach dla dorosłych, instytucjach kulturalnych.
Osoby wybierające specjalizację resocjalizację penitencjarystyką m.in.: w szkołach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, jednostkach prewencyjnych, socjoterapeutycznych.

Program wykładów i warsztatów

9.00–9.30

wykład „Sztuka manipulowania tłumem”

dr Ewa Śliwa | Instytut Nauk o Wychowaniu

dołącz do spotkania

 

 

9.30–10.00

warsztaty „Moc bycia pozytywnym”

dr Agnieszka Domagała-Kręcioch | Instytut Nauk o Wychowaniu

brak wolnych miejsc

 

 

10.00–10.30

wykład „Dorosłość w badaniach pedagogicznych”

dr hab. Artur Fabiś, prof. UP | Instytut Nauk o Wychowaniu

dołącz do spotkania

 

 

10.30–11.00

warsztaty „Pedagodzy na start”

mgr Paulina Koperna | Instytut Nauk o Wychowaniu

dołącz do spotkania

 

 

11.00–11.30

wykład „O uczeniu się”

dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP | Instytut Nauk o Wychowaniu

dołącz do spotkania

 

 

12.00–12.30

wykład „Młodzież i nowe technologie informacyjno-komunikacyjne – cienie intensywnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego”

dr inż. Łukasz Tomczyk | Instytut Nauk o Wychowaniu

dołącz do spotkania

 

 

12.30–13.00

wykład „Pedagogika resocjalizacyjna”

dr Bartłomiej Chrzanowski | Instytut Nauk o Wychowaniu

dołącz do spotkania

 

 

12.30–13.00

warsztaty „Za chwilę się poddam… Jak sobie radzić ze stresem?”

dr Joanna Wnęk-Gozdek | Instytut Nauk o Wychowaniu

dołącz do spotkania

DANE KONTAKTOWE

Instytut Nauk o Wychowaniu

Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 414
telefon 12 662 65 99
telefon 12 662 66 00
inow@up.krakow.pl

 

strona internetowa