Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

O Instytucie

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie posiada wykształconą i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od kilku lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Kształcimy studentów na kierunkach: bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo zdrowotne, oraz – od tego roku – na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe.

 

Potencjał naukowy i dydaktyczny Instytut Nauk o Bezpieczeństwie wzbogacony jest przez współpracę z innymi uczelniami, między innymi z Akademią Sztuki Wojennej, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Dowództwem Strategicznym Sił Zbrojnych USA. Instytut prowadzi stałą współpracę z instytucjami i służbami, między innymi z Komendą Wojewódzka Policji w Krakowie, Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego miasta Krakowa.

 

Pracownicy Instytutu organizują systematycznie konferencje międzynarodowe i ogólnopolskie, aktywnie uczestniczą także w konferencjach organizowanych przez inne placówki i towarzystwa naukowe.

 

Ponadto, prowadzą wykłady dla studentów zagranicznych w Polsce oraz odbywają staże zagraniczne służące wymianie informacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych.

Bezpieczeństwo międzynarodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z aspektem międzynarodowym bezpieczeństwa, takich jak: organizacje międzynarodowe, geopolityka, spory i konflikty zbrojne, zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, strategie bezpieczeństwa organizacji międzynarodowych, organy i instytucje międzynarodowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo globalne i regionalne. Studia trwają sześć semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, potwierdzony dyplomem oraz znajomość języka angielskiego na poziomie C1.

 

Praca po studiach 

Absolwent uzyska kompetencje do funkcjonalnego uczestnictwa w projektach państwowych i organizacji działań międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa (militarnego, ekonomicznego, demograficznego, kulturowego itp.). Kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe przygotowuje specjalistów do podjęcia pracy w: instytucjach międzynarodowych, organach administracji państwowej w tym w resorcie spraw zagranicznych, wewnętrznych, obrony narodowej, organizacjach pozarządowych i komórkach organizacyjnych zajmujących się współpracą międzynarodową sił zbrojnych, policji, służb granicznych, służb specjalnych, podmiotów ochrony ludności, prywatnych agencjach specjalizujących się w zapewnianiu bezpieczeństwa jednostkowego i biznesowego.

DANE KONTAKTOWE

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl

 

strona internetowa