Instytut Filologii Polskiej

O Instytucie

W Instytucie Filologii Polskiej oferujemy cztery kierunki studiów: filologię polską, kulturoznawstwo i wiedzę o mediach, logopedię, Media Content & Creative Writing. Każdy kierunek to kilkadziesiąt różnorodnych kursów, umożliwiających zdobycie kompetencji cenionych w branżach kreatywnych. Nasi absolwenci i absolwentki znajdują zatrudnienie w edukacji, usługach publicznych, wydawnictwach, agencjach reklamowych, instytucjach kultury, mediach, przemyśle i biznesie. Studia w Instytucie Filologii Polskiej umożliwiają nabycie umiejętności analitycznych i krytycznych, budują wszechstronność intelektualną i wrażliwość wielokulturową, szczególnie cenioną w XXI wieku. Wierzymy, że edukacja i kultura są siłami napędowymi wydarzeń społecznych i politycznych.

 

Kadra Instytutu Filologii Polskiej to uznani na arenie międzynarodowej literaturoznawcy, językoznawcy, krytycy sztuki, logopedzi, dydaktycy, kulturoznawcy, medioznawcy i psychologowie. Aktywne badania naszych pracowników stanowią podstawę kształcenia, co przekłada się na innowacyjne programy studiów, uwzględniające między innymi zajęcia wykładowe, konwersatoria, warsztaty i lektoraty języków obcych. W ramach praktyk studenckich i wizyt studyjnych współpracujemy ze szkołami, gabinetami logopedycznymi, instytucjami kultury i lokalnymi mediami, dzięki czemu nasi absolwenci i absolwentki mają stały kontakt z rynkiem pracy. Motywujemy do działalności w organizacjach studenckich, do wyjazdów zagranicznych i korzystania z usług doradztwa zawodowego.

Filologia polska (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Studia licencjackie to pierwszy krok do uzyskania wyższego wykształcenia. Na kierunku filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia, w roku akademickim 2023/2024 będą prowadzone dwie specjalności. Każda realizuje odpowiednio sprofilowany program kształcenia.

 

Praca po studiach

  • Specjalność nauczycielska (polonistyczna) – absolwent/ka jest przygotowany/a – dzięki realizacji zajęć bloku kształcenia psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego – do pogłębiania wiedzy i poszerzania kompetencji pedagogiczno-dydaktycznych na studiach drugiego stopnia, których ukończenie pozwoli uzyskać pełne uprawnienia nauczycielskie.
  • Specjalność edytorstwo i komunikacja medialna – absolwent/ka jest przygotowany/a do wykonywania zawodów związanych z branżą medialną, komunikacją publiczną i działalnością wydawniczą; posiada umiejętności niezbędne do tworzenia różnorodnych tekstów i ich krytycznej analizy; studia przygotowują do pracy w agencjach content marketingowych (jako content manager i/lub copywriter), w wydawnictwach książkowych, portalach internetowych, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych i marketingowych (na przykład na stanowisku redaktora wydawniczego oraz korektora – proofreadera); a także w innych zawodach wymagających kreatywności oraz umiejętności tworzenia treści; absolwenci specjalności potrafią projektować różnego typu publikacje w profesjonalnych programach komputerowych, posiadają wiedzę na temat rynku wydawniczego i działalności poligraficznej, dzięki czemu mogą się zajmować koordynacją procesu wydawniczego; praktyki zawodowe odbywają w redakcjach czasopism, portali internetowych, radiu lub telewizji; absolwenci/ki są również przygotowywani do pogłębiania wiedzy na studiach drugiego stopnia.

 

Filologia polska (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

O kierunku i praca po studiach

  • Specjalność nauczycielska z glottodydaktyką (studia dla absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia kierunku filologia polska – specjalność: nauczycielska); absolwent/ka jest w pełni przygotowany/a do pracy w szkolnictwie jako nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz do uczenia języka polskiego jako obcego i drugiego w szkole (moduł glottodydaktyczny spełnia wymagania Standardu Kształcenia Nauczycieli w zakresie liczby godzin oraz punktów ECTS – pkt E: „Przygotowanie dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć” dla „przedmiotu nauczanego lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej”), a także do pracy jako lektor języka polskiego jako drugiego i obcego. Absolwent/ka jest teoretycznie i praktycznie przygotowany/a do projektowania i przeprowadzania działań edukacyjnych w ramach uczenia języka polskiego jako ojczystego oraz jako obcego i drugiego. Potrafi samodzielnie zdobywać, pogłębiać i aktualizować wiedzę przedmiotową oraz integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy. Zna i funkcjonalnie wykorzystuje profesjonalną terminologię. Potrafi skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze, wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod, technik i form pracy oraz środków dydaktycznych; potrafi badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę, potrafi przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych oraz do dalszego kształcenia. Dzięki zdobytym kompetencjom z zakresu psychologii i pedagogiki może pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów/uczennic, indywidualizować i personalizować proces kształcenia, zaspokajać potrzeby edukacyjne, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym;
  • Specjalność nauczycielska z glottodydaktyką i zarządzaniem wizerunkiem (studia dla absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia kierunku filologia polska – specjalność: nauczycielska); oprócz pełnych uprawnień nauczycielskich i lektorskich absolwent posiada ponadto kwalifikacje niezbędne do pracy w agencjach content marketingowych, reklamowych i PR-owych, a także w instytucjach zatrudniających specjalistów do spraw zarządzania wizerunkiem w mediach; ma wiedzę na temat planowania i realizacji strategii komunikowania się firm i instytucji z mediami, co umożliwia mu pracę na stanowisku specjalisty do spraw reklamy oraz public relations. Ma umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku specjalisty do spraw marketingu internetowego;
  • Specjalność nauczycielska z glottodydaktyką i publikowaniem cyfrowym (studia dla absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia kierunku filologia polska – specjalność: nauczycielska); absolwent tej specjalności po ukończeniu studiów, oprócz pełnych uprawnień nauczycielskich i lektorskich, posiada ponadto kwalifikacje niezbędne do pracy w wydawnictwach książkowych, portalach internetowych, redakcjach czasopism; orientuje się w kierunkach rozwoju edytorstwa cyfrowego, zna zastosowanie najnowszych technologii w edytorstwie, a także ma podstawową wiedzę na temat projektowania stron internetowych oraz aplikacji, co daje mu szansę wyspecjalizowania się w zawodzie webmastera;
  • Specjalność zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfrowe (studia dla absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska oraz innych kierunków z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych); po ukończeniu studiów absolwent/ka posiada kwalifikacje niezbędne do pracy w wydawnictwach książkowych, portalach internetowych, redakcjach czasopism, agencjach content marketingowych, reklamowych i PR-owych, a także w instytucjach zatrudniających specjalistów do spraw zarządzania wizerunkiem w mediach; na studiach uczymy planowania i realizacji strategii komunikowania się firm i instytucji z mediami, co umożliwia podjęcie pracy na stanowisku specjalisty do spraw reklamy oraz public relations; absolwenci/ki posiadają również umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku specjalisty do spraw marketingu internetowego; są przygotowani do koordynowania projektów wydawniczych, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i cyfrowych; orientują się w kierunkach rozwoju edytorstwa cyfrowego; znają zastosowanie najnowszych technologii w edytorstwie, a także posiadają podstawową wiedzę na temat projektowania stron internetowych oraz aplikacji, co daje im szansę wyspecjalizowania się w zawodzie webmastera;
  • Specjalność menedżer i animator kultury (dla absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych; konkurs dyplomów) – absolwent/ka jest przygotowany/a do inicjowania, organizowania i upowszechniania kultury oraz sztuki w publicznych placówkach kulturalno-oświatowych oraz w środowisku lokalnym; potrafi kształtować upodobania i zainteresowania kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych; wspomagać artystyczną twórczość amatorską; kierować pracą domu kultury w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; upowszechniać i promować kulturę; organizować różnorodne formy edukacji kulturalnej i społecznej; absolwent/ka jest przygotowany do planowania zadań i zarządzania grupą podległych pracowników; nadzorowania i utrzymywania kontaktu z przedstawicielami organizacji kulturalnych, towarzystwami, kolekcjonerami); absolwent/ka specjalności może również wykonywać zawód menedżera projektu kulturalnego.

 

Minimalna liczba osób wymagana do uruchomienia specjalności: 30. W przypadku niewypełnienia limitu na danej specjalności osoba studiująca otrzymuje możliwość wyboru innej specjalności prowadzonej w ramach kierunku. Deklaracja o wyborze specjalności wypełniania jest w momencie składania dokumentów.

Program wykładów i warsztatów

9.30–10.00

wykład „Jak obcokrajowcy uczą się polskiego?”

dr Agnieszka Jasińska | Instytut Filologii Polskiej

dołącz do spotkania

 

10.00–10.30

wykład „Media dla klimatu: co możesz zrobić studiując kulturoznawstwo?”

dr Ewelina Jarosz | Instytut Filologii Polskiej

dołącz do spotkania

 

10.30–11.00

wykład „Od The Beatles do Billie Eilish. O edukacyjnych wymiarach muzyki popularnej”

dr Jakub Kosek | Instytut Filologii Polskiej

dołącz do spotkania

 

11.00–11.30

wykład „Logopedia ma przyszłość – o pracy logopedy w XXI wieku”

dr Anna Siudak | Instytut Filologii Polskiej

dołącz do spotkania

 

11.30–12.00

wykład „Jak humaniści mogą zmienić social media?”

dr hab. Magdalena Stoch | Instytut Filologii Polskiej

dołącz do spotkania

 

11.30–12.00

wykład „Literatura grozi myśleniem”

dr hab. Piotr Kołodziej | Instytut Filologii Polskiej

dołącz do spotkania

 

 

DANE KONTAKTOWE

Instytut Filologii Polskiej

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563

telefon 12 662 61 44

polon@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Filologii Polskiej