Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

O Instytucie

Głównym celem funkcjonalnym Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, kształcenie studentów, doskonalenie kadry naukowej, upowszechnianie wiedzy oraz współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

 

Pracownicy Instytutu reprezentują dwie dyscypliny naukowe – nauki biologiczne i nauki o Ziemi i środowisku, należące do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Problematyka badawcza realizowana w ramach działań Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi ma charakter interdyscyplinarny. W zakresie nauk przyrodniczych, biologicznych, geograficznych i środowiskowych prowadzone są, zarówno badania laboratoryjne, jak i terenowe. Dotyczą one, między innymi ochrony przyrody i środowiska, funkcjonowania organizmów żywych w warunkach optymalnych i stresowych, a także obejmują zagadnienia z botaniki, ekologii, zoologii, hydrologii, geomorfologii, teledetekcji, astrofizyki, paleogeografii oraz chemii.

 

W Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi obecnie zatrudnionych jest 72 pracowników w tym: 5 profesorów zwyczajnych, 28 doktorów habilitowanych, 33 doktorów oraz 6 pracowników pomocniczych. W Instytucie działają koła naukowe – Koło Przyrodników „Biosfera” oraz Studenckie Koło Naukowe Geografów.

Bioinformatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie)

O kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka umożliwią zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowy i funkcjonowania organizmów, technologii wykorzystywanych w genomice i biologii molekularnej, specjalizowanych języków programowania, bioinformatyki sekwencji biologicznych, bioinformatyki strukturalnej oraz analizy danych wysokoprzepustowych. Oferta przedmiotów na kierunku bioinformatyka wychodzi naprzeciw najnowszym trendom w dziedzinie biologii i informatyki, zapewniając przygotowanie merytoryczne i metodyczne na najwyższym poziomie, a także konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka umożliwią zdobycie absolwentowi wiedzy i umiejętności w zakresie: budowy i funkcjonowania organizmów: w szczególności organizmów modelowych i układów biologicznych wykorzystywanych w nowoczesnych badaniach biologicznych, technologii wykorzystywanych w genomice i biologii molekularnej: sekwencjonowania II i III generacji, technik profilowania genomowego oraz metod z zakresu genomiki porównawczej i funkcjonalnej, specjalizowanych języków programowania: Perl, Python i R, bioinformatyki sekwencji biologicznych: algorytmów i narzędzi przetwarzania i porównywania sekwencji DNA, RNA i białek, bioinformatyki strukturalnej: modelowania i przewidywania struktur makrocząsteczek biologicznych, analizy danych wysokoprzepustowych: wykorzystywania i tworzenia procedur analizy danych pochodzących z sekwencjonowania NGS.

 

 

Praca po studiach 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • instytucjach naukowych zajmujących się badaniami biologicznymi, jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych;
  • instytucjach medycznych wykorzystujących osiągnięcia genetyki;
  • diagnostyce medycznej;
  • projektowaniu terapii;
  • w firmach agrobiotechnologicznych.

 

Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji, w których gromadzi się, przetwarza i analizuje dane biologiczne, a także w laboratoriach badawczych. Mogą podejmować pracę w firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi oraz w innych instytucjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz podyplomowych.

Program wykładów i warsztatów

9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoiska 16, 17)

  • pokaz z bioinformatyki „Najnowsze narzędzia informatyczne w służbie biologii: Co można wyczytać z ludzkiego genomu? Jak symulować chorobę na komputerze? W czym informatyk może pomóc biologowi?”
  • prezentacja multimedialna oraz pokazu preparatów makroskopowych i mikroskopowych „Paprocie – rośliny skrytopłciowe”
  • prezentacja zbiorów geologicznych, składających się z okazów skał i minerałów pochodzących z całej Polski
  • gra terenowa, w czasie której uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć wybrane laboratoria i przeprowadzić eksperymenty. Osoby, które poprawnie rozwiążą wszystkie zagadki będą mogły wejść do miejsca na co dzień zamkniętego i spojrzeć na uczelnię z innej perspektywy

 

9.00–10.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 532 oraz online
wykład „Tadżycki Pamiro-Ałaj, raj dla geomorfologów”
dr Paweł Kroh | Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
dołącz do spotkania

 

10.30–11.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 213N
wykład „Światło inspiracją dla roślin”
dr Grzegorz Rut, dr Jakub Oliwa | Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

 

11.00–12.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 532 oraz online
wykład „Studenckie Koło Naukowe Geografów, czyli jak zamienić studia w przygodę?”
Studenckie Koło Naukowe Geografów | Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
dołącz do spotkania

DANE KONTAKTOWE

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N 

telefon 12 662 78 20 

instytut.biologii@up.krakow.pl 

 

strona internetowa Instytutu Biologii i Nauk o Ziemii