Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki

O Instytucie

Instytut Bezpieczeństwie i Informatyki posiada wykształconą i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od kilku lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowego i cyberbezpieczeństwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami, między innymi Akademią Sztuki Wojennej, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i Wojskową Akademią Techniczną. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe Instytut prowadzi stałą współpracę z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy, między innymi z Komendą Wojewódzka Policji w Krakowie, Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego miasta Krakowa.

Bezpieczeństwo międzynarodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe trwają sześć semestrów a absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, potwierdzony stosownym dyplomem oraz znajomość języka angielskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Kierunek ten odpowiada na zapotrzebowanie dostosowania kształcenia intelektualnych elit do warunków w zmiennym międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa oraz układzie sił geopolitycznych na świecie. Program kierunku spełnia międzynarodowe standardy i jest realizowany przez kadrą naukowo-dydaktyczną posiadającą doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w europejskich uczelniach, uczestniczą w międzynarodowych projektach badawczych czy posiadającą doświadczenie w pracy w instytucjach międzynarodowych.

 

Absolwent kierunku uzyska wiedzę szczegółową i ogólną odnoszącą się do zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego z uwzględnieniem problemów społeczno-politycznych. Będzie znał zasady funkcjonowania głównych organizacji międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem i rozumiał ich rolę w kształtowaniu współczesnego ładu politycznego, a ponadto będzie znał zagadnienia szczegółowe z dziedziny zagrożeń militarnych, demograficznych, energetycznych i ekonomicznych zarówno na poziomie regionalnym, jak i globalnym. Absolwent kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe będzie przygotowany do: podejmowania sprawnej komunikacji społecznej i politycznej, tworzenia oryginalnych rozwiązań analitycznych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego, angażowania się w prace zespołów międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem, kierowania i uczestniczenia w pracach zespołów o charakterze interdyscyplinarnym, logicznych i rzeczowych analiz przyczyn, przebiegu i skutków procesów społeczno-politycznych związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym, do oceny roli państwa w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa.

 

Praca po studiach 

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe kształcą specjalistów bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zdolności analitycznych i prognostycznych. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy i zdolności w konkretyzowaniu działań wymagających samodzielnego, kompetentnego i kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania sytuacją kryzysową, analizowania źródła problemu, prognozowania rozwiązań i podejmowania samodzielnych czynności w celu ich realizacji. Kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe przygotowuje specjalistów do podjęcia pracy w: instytucjach międzynarodowych, organach administracji państwowej w tym w resorcie spraw zagranicznych, wewnętrznych, obrony narodowej, organizacjach pozarządowych i komórkach organizacyjnych zajmujących się współpracą międzynarodową sił zbrojnych, policji, służb granicznych, służb specjalnych, podmiotów ochrony ludności, prywatnych agencjach specjalizujących się w zapewnianiu bezpieczeństwa jednostkowego i biznesowego.

Program wykładów i warsztatów

9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 14)
pokaz pierwszej pomocy, prezentacja indywidualnego wyposażenia żołnierza, roboty i drony w służbach mundurowych
Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa | Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki

DANE KONTAKTOWE

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki

Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki